OMNIDIRECTIONAL ANTENNA 80011847

V-Pol 1-port 3dBi 698-960 / 1710-4000