OMNIDIRECTIONAL ANTENNA 7871X020

H/V-Pol 2-port 3/5dBi 698-960 / 1710-2700