OMNIDIRECTIONAL ANTENNA 78712035 (FLAT)

V-Pol 1-port 3/5dBi 698-960 / 1425-4000