OMNIDIRECTIONAL ANTENNA 78712033

V-Pol 1-port 3/5dBi 698-960 / 1425-4000