OMNIDIRECTIONAL ANTENNA 78712031

V-Pol 1-port 2/4dBi 698-960 / 1425-4000