LOG PERIODIC ANTENNA 74212012v01

V-Pol 2-port 10/11dBi 690-4000