SMALL CELL ANTENNAS

Small Cell Antennas

Small Cell Antenna 724×2008-V00

Log Periodic Antenna
V-Pol 1-port 8/9dBi
698-960 / 1710-4000

Small Cell Antenna 80112751

Directional Antenna
X-Pol 2-port 8dBi 65°
1710-2690 / 3300-4000 Fixed Electrical D/T (0T)

Small Cell Antenna 80112752

Directional Antenna
X-Pol 2-port 11dBi 65°
1710-2690 / 3300-4000 Fixed Electrical D/T (0T)

Small Cell Antenna 80112754

Directional Antenna
XX-Pol 4-port 8/9dBi 75°/65° 0T/0T
698-960 / 1710-2690 / 3300-4000